Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
- Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020 -

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές πως είναι προκαθορισμένο από την πλατφόρμα ότι το μέγιστο μέγεθος των αρχείων που μπορούν να ανεβάσουν οι καταρτιζόμενοι  είναι 64 MB.

Οποιαδήποτε εργασία μεγαλύτερου μεγέθους θα πρέπει είτε να συμπιεστεί εως το επιτρεπτό όριο και να υποβληθεί στην πλατφόρμα είτε να υποβληθεί στον εκπαιδευτή με άλλον τρόπο και να σταλεί στη συνέχεια στη γραμματεία του ΙΕΚ.

Τα επιτρεπτά αρχεία που μπορούν να ανεβάσουν οι εκπαιδευόμενοι είναι της μορφής : pdf, ps, eps, tex, latex, dvi, texinfo, texi, zip, rar, tar, bz2, gz, 7z, xz, lha, lzh, z, Z, doc, docx, docm, odt, ott, sxw, stw, fodt, txt, rtf, dot, mcw, wps, xls, xlsx, xlsm, xlt, ods, ots, sxc, stc, fods, uos, csv, ppt, pps, pot, pptx, ppsx, odp, otp, sxi, sti, fodp, uop, potm, odg, otg, sxd, std, fodg, odb, mdb, ttf, otf, jpg, jpeg, png, gif, bmp, tif, tiff, psd, dia, svg, ppm, xbm, xpm, ico, avi, asf, asx, wm, wmv, wma, dv, mov, moov, movie, mp4, mpg, mpeg, 3gp, 3g2, m2v, aac, m4a, flv, f4v, m4v, mp3, swf, webm, ogv, ogg, mid, midi, aif, rm, rpm, ram, wav, mp2, m3u, qt, vsd, vss, vst .