Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

πηγή ΕΟΠΠΕΠ
 
eoppepΑρμοδιότητα του Τμήματος Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών είναι η κατάρτιση σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των κατόχων πιστοποιητικού επιπέδου 1 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των πτυχιούχων δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι με το ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄), άρθρα 1, 2 & 3 θεσπίζεται η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, και καταργούνται οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων και οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων.
Συνεπώς, η διαδικασία ρύθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ. θα αφορά μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπό εξέταση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ειδικότητες εναρμονίζονται με ήδη νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα από τα αρμόδια υπουργεία, για την πρόσβαση στα οποία προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις. Σε όποια άλλη περίπτωση δεν υφίσταται θέμα ρύθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων καθότι  κάθε επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, με την κατοχή, ή και όχι, αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμάτων, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να αποδώσει επαγγελματικά δικαιώματα  αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που τα εποπτεύουν. Η κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για κάθε ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων περιλαμβάνει την επεξεργασία και μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη χορήγηση αδειών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Εισηγητικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ) η οποία και συντάσσει κάθε προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Η Ε.Ε. Κ.Ε.Δ  αποτελείται από 8 μόνιμα μέλη που καταλήγουν σε σχέδιο Π.Δ. το οποίο, έπειτα από τις προβλεπόμενες κατά το νόμο διαδικασίες, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Παράλληλα, στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας περιλαμβάνεται η αλληλογραφία για θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή άτομο.

Για τους καταλόγους επαγγελματικών δικαιωμάτων, επιλέξτε παρακάτω: