Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες συνοδούς

  • Τεχνογνωσία σχετικά με τη γενική διοργάνωση, αλλά και ειδικότερα θέματα που αφορούν τα διάφορα αντικείμενα των επιμέρους θεματικών πεδίων, στα οποία συμμετέχουν οι σπουδαστές.
  • Σύγκριση του δικού μας εκπαιδευτικού συστήματος με άλλα, άγνωστα.
  • Δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησης και κατάρτισης με σκοπό την κινητοποίηση των καταρτιζομένων, την αύξηση των επιπέδων συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων.
  • Ενδυνάμωση της διακρατικής ικανότητας των οργανισμών αποστολής και υποδοχής.
  • Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Σύνδεση και ανάπτυξη συνεργασίας και προώθηση στενότερων δεσμών μεταξύ φορέων επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της ενιαίας Ευρώπης. Απόκτηση εμπειρίας από τους υπεύθυνους και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης μέσα από τη μεταφορά των νέων γνώσεων και των δεξιοτήτων.
  • Στόχευση στην κινητικότητα και ενεργοποίηση των ΙΕΚ στην εκπόνηση προγραμμάτων κινητικότητας (LDV, ERASMUS κλπ).