Έμφαση στη διάδοση των αποτελεσμάτων

  • Έκδοση Βεβαιώσεων συμμετοχής και δημιουργία βιογραφικών σημειωμάτων των δικαιούχων, όπου αναφέρεται η συμμετοχή τους στα προγράμματα.
  • Έκδοση ειδικού ενημερωτικού εντύπου-εγχειριδίου, με συγκέντρωση όλων των σημειώσεων, διαφανειών, video και λοιπού εποπτικού υλικού που παρήχθη και συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.
  • Διοργάνωση ημερίδας σχετικού ενημερωτικού περιεχομένου.
  • Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στη Web σελίδα του ΙΕΚ, σχετικά με την τεχνολογία και την καλή πρακτική που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί φορείς και οι επιχειρήσεις σε άλλες χώρες, την εμπειρία που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες, τα αποτελέσματα κλπ.
  • Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης με τη δημιουργία ομάδας, όπου μπορούν όλοι οι καταρτιζόμενοι αλλά και τα στελέχη όλων των ΙΕΚ της χώρας μας αλλά και άλλων χωρών – εταίρων, να επικοινωνούν, να ενημερώνονται και να ανταλλάσουν απόψεις.
  • Ενημέρωση όλων των καταρτιζομένων των IEK (από την ομάδα ενημέρωσης για το κάθε ΙΕΚ ξεχωριστά) σε συναντήσεις που πραγματοποιούνται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.