Διαπίστευση Erasmus για το ΔΙΕΚ Πειραιά

Το ΔΙΕΚ Πειραιά έπειτα από τον Χάρτη Κινητικότητας VET Mobility Charter 20151EL01KA109014192 που είχε λάβει το 2015 για τα ευρωπαϊκά προγράμματα 2015-2021, έλαβε, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Εθνική Μονάδα Erasmus+), τη Διαπίστευση Erasmus με κωδικό 2020-1-EL01- KA120-VET-094797, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η Διαπίστευση απονέμεται μετά από αξιολόγηση της αίτησής του ΔΙΕΚ Πειραιά με κωδ. Αρ 2020-1-EL01- KA120-VET-094797 που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση-EAC/A02/2020 στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η Διαπίστευση Erasmus αποτελεί εργαλείο για τους οργανισμούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Σχολικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία. Η απονομή της Διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι το ΔΙΕΚ Πειραιά έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του οργανισμού του.

Επιπλέον, στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης μέσω της προώθησης των αξιών της συμπερίληψης, της πολυμορφίας, της ανεκτικότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής, των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πλούτο της πολυμορφίας, καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

H Διαπίστευση Erasmus ισχύει από 1 Μαρτίου 2021 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η αίτησή μας αξιολογήθηκε στο κριτήριο της συνάφειας και στις επιμέρους πτυχές του σχεδίου Erasmus που υποβάλαμε, ήτοι τους στόχους, τις δραστηριότητες και τη διαχείριση και η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσαμε είναι 82,5 με άριστα 100.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το ΙΕΚ του Πειραιά διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση των προγραμμάτων European-LLP-LDV και Erasmus + για άτομα που παρακολουθούν αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.

Για το σκοπό αυτό και με όσο το δυνατόν ακριβέστερη παρουσίαση, επεξεργασία, σχεδιασμό και υλοποίηση ποιοτικών προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος LLP-LDV-Erasmus +, στο ΙΕΚ Πειραιά έχει δημιουργήσει ένα Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με επικεφαλής τον Διευθυντή, πλαισιωμένο από έμπειρο προσωπικό καλά πληροφορημένο και εκπαιδευμένο σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συνεργάζονται με ειδικευμένους εκπαιδευτές που έχουν εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης και σχεδιασμού κινητικότητας και έχουν συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις συναντήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας IKY (σε πολλές μάλιστα και ως εισηγητές καλών πρακτικών) των σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας και της κινητικότητας Europass.

Για αυτή την τεράστια και μακρά εμπειρία στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το ΙΕΚ Πειραιά έχει αποκτήσει τον Χάρτη Κινητικότητας της ΕΕΚ 2015-1-EL01-KA109-01492, ενώ τώρα έλαβε και τη Διαπίστευση Erasmus με κωδικό 2020-1-EL01- KA120-VET-094797, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΤΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το προσωπικό του ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ, που υποστηρίζει το τμήμα  ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με πολλές και ποικίλες δεξιότητες και μακρόχρονη εμπειρία σε:

- δράσεις για την κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

- διοργάνωση επισκέψεων μελέτης και σεμιναρίων με στόχο τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων, εμπειριών και ορθών πρακτικών·

- οργάνωση πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης για σπουδαστές και νέους εργαζομένους σε όλο τον επαγγελματικό τομέα·

- παρακολούθηση του προγράμματος και την υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης·

- διδασκαλία και αξιολόγηση της προόδου των δικαιούχων συμμετεχόντων·

- λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ορθή εκτέλεση του σχεδίου·

- αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, την πιστοποίηση και τη διάδοση.

Γλωσσικές γνώσεις του προσωπικού: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά.

Αναλυτικά το προσωπικό του ΙΕΚ Πειραιά που συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα:

- κ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Διευθυντής του ΙΕΚ Πειραιά, Μαθηματικός - MSc στην Ηγεσία και τη Διοίκηση στην Εκπαίδευση

- κ. Νικόλαος Κορακιανίτης, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Πειραιά, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - MSc in Electronics

- κ. Αγγελική Λεοντάρη, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Πειραιά, καθηγήτρια γαλλικής MSc στη Γαλλική Φιλολογία

- κα Μαρία Μπριανά, εκπαιδεύτρια-μέντορας, Επικοινωνιολόγος, PhD στην Επικοινωνία 

- κα Βασιλική Καράμπελα,  εκπαιδεύτρια-μέντορας, πληροφορικός ΜΒΑ

- κα. Παρασκευή Ουζούνη, εκπαιδεύτρια- μέντορας, Αγροοικολογία, Διδακτορικό στη Χημεία & Ανάλυση Τροφίμων

- κα Μαρία Πουλιού, εκπαιδεύτρια- μέντορας, τεχνολόγος τροφίμων - διατροφολόγος, MSc στη Διαχείριση Ποιότητας

- κα Νατάσα Βελέντζα, εκπαιδεύτρια- μέντορας, καθηγήτρια γαλλικής και ιταλικής γλώσσας, MSc στο LME

- η κα. Μαρία Χριστοπούλου, εκπαιδεύτρια- μέντορας, αρχαιολόγος και καθηγήτρια της Γερμανικής